Idrettsforeningen

Hedersbevisninger

Hedersbevisninger

 

 

Vålerengens Idrettsforenings hedersbevisninger

 

Gjeldende lover og kriterier for tildeling av

 

·          ÆRESMEDLEMSKAP

·          FORTJENSTMEDALJE

·          HEDERSNÅLA

 

I overensstemmelse med vedtak på Vålerengens Idrettsorenings Generalforsamling i 2005, inneholder Lovens § 17 følgende regler for tildeling av Idrettsforeningens hedersbevisninger:

 


Æresmedlemskap:

Etter enstemmig innstilling fra VIFs hovedstyre, kan Generalforsamlingen med 2/3 flertall – etter skriftlig avstemming, innvotere som Æresmedlemmer, medlemmer som ­har gjort en helt ekstraordinær innsats over svært lang tid.

Med  Æresmedlemskap følger, medalje. Foreningens diplom og jakkemerke.

Æresmedlemskap kan bare tildeles medlemmer som allerede har mottatt Fortjenstmedaljen.

 

Fortjenstmedalje:

Foreningens Fortjenstmedalje tildeles av VIFs hovedstyre til medlemmer som gjennom en årrekke har utført særlig fortjenstfullt arbeid for foreningen og/eller klubbene.

Sammen med medalje, følger foreningens diplom.

 

Hedersnåla:

Hedersnåla tildeles personer som har støttet en av klubbene eller foreningen på en positiv måte.

Styrene i klubbene, Dameligaen, Aldermannsligaen og/eller VIFs hovedstyre, utdeler Hedersnåla på fritt grunnlag.

Hedersnåla kan bare tildeles samme person, èn gang.

 

Kriteriene:

Følgende kriterier er vedtatt av Generalforsamlingen:


For Æresmedlemskap:

Denne æresbevisning kan bare tildeles medlemmer som har gjort en helt ekstraordinær innsats over svært lang tid – og som allerede har mottatt Fortjenstmedaljen.

Kriteriene vil måtte være gjenstand for individuell vurdering av medlemmets samlede administrative og/eller idrettslige virksomhet, sammenholdt med tidligere tildelinger.

For utmerkelsen «Æresmedlemskap» skal vurderingen kun skje for den innsats som har vært ulønnet. Ved vurdering av ansatte, skal kun den innsats de ansatte har levert utover det som etter arbeidskontrakt er lønnet arbeid, tas med i vurderingen.

Det er VIFs hovedstyre, klubbenes styrer, Aldermannsligaen og Dameligaen som kan forslå kandidater til Æresmedlemsskap. Medlemmer kan fremme forslag på kandidat(er) gjennom sin klubb som  avgir innstilling til VIFs hovedstyre.

 

For Fortjenstmedaljen:

Medaljen kan tildeles medlemmer som samvittighetsfullt og over lang tid, har tjent klubbene og/eller foreningen.

For utmerkelsen «Fortjenstmedalje» skal vurderingen kun skje for den innsats som har vært ulønnet. Ved vurdering av ansatte, skal kun den innsats de ansatte har levert utover det som etter arbeidskontrakt er lønnet arbeid, tas med i vurderingen.

Ved vurderingen skal det bl.a. legges vekt på:

Langvarig, aktiv innsats på klubb og landslag

Langvarig innsats som aktiv, dommer og/eller trener i en eller flere av klubbene.

Langvarig innsats som tillitsvalgt i ulike posisjoner i klubben eller i foreningen

Langvarig innsats som tillitsvalgt i sentrale, overordnede organisasjonsledd.

Det er VIFs hovedstyre, klubbenes styrer, Aldermannsligaen og Dameligaen som kan foreslå kandidater til Fortjenstmedaljen. Medlemmer kan fremme forslag på kandidater gjennom sin klubb som avgir innstillingen til VIFs hovedstyre.

 

For Hedersnåla:

Hedersnåla kan utdeles etter vedtak i klubbenes styrer, Aldermannsligaen, Dameligaen og hovedstyret i VIF, til personer som har oppnådd spesielle idrettslige prestasjoner og/eller støttet arbeidet i klubben/foreningen på en positiv måte over kortere eller lengre tid.

Detaljerte retningslinjer bør utarbeides av den enkelte klubb og Ligaene, tilpasset egne forhold.

Hedersnåla rekvireres av klubbene/ligaene, ved skriftlig søknad til VIF.

VIFs hovedstyre står for produksjon og lagerhold av nummererte Hedersnåler .

Klubbene og Ligaene fører protokoll over tildelingene og rapporterer fortløpende til VIFs hovedstyre som fører protokoll over klubbenes bruk.

 

Om generelle retningslinjer i § 17:

 

”Alle æresmedlemmer skal inviteres gratis til jubileumsfester, banketter og tilsvarende, samt alle idrettsarrangementer i foreningens regi og i regi av klubbene. Alle medlemmer med fortjenstmedalje skal ha gratis adgang til alle idrettsarrangementer arrangert av klubber der disse er medlemmer og det anmodes om at de også inviteres til jubileumsfester og banketter.

Vålerengens idrettsforening har et overordnet ansvar for gjennomføringen og finansieringen av dette. Innehavere av hedersbevisninger bør behandles med nødvendig respekt av alle klubbene.”

 

Hedersbevisningskomité  

  • Jarle Teigøy, Leder
  • Berit Anthonessen, sekretær
  • May Aas
  • Eirik Petersen
  • Svein Østreng, styrets representant

ÆRESMEDLEMMER I VÅLERENGENS IDRETTSFORENING:

 

Tildelt år:               Navn:                                                   

1923                      Johan Skau                                      

1933                      Henry ”Tippen” Johansen           

1948                      Rolf Grønbye                                      

1948                      Erling Knudsen                                 

1966                      Helmut Steffens                                

1973                      Jørgen W. Jensen                             

1983                      Odd Skaug                                         

1993                      May Aas                                               

2003                      Berit Lie                                               

2006                      Jan Hellerud      

2013                      Berit Knudsen  

2018                     Terje Hellerud

2018                     Hans Ivar Nilssen

 

 

 

MEDLEMMER SOM HAR MOTTATT FORTJENSTMEDALJEN:

 

Tildelt år:               Navn:                                        

1917                      Peary Andersen, Reidar Grønby    

1918                      Hjalmar ”Hjallen” Hoftvedt, Oscar Karlsen

1919                      Th. Hansen

1923                      Amandus Arnesen, Erling Dahl, Kåre Grytland, Otto Grønby, Th. Johnsrud.

1924                      Ingvald Larsen

1928                      Rolf Grønby

1933                      Henry ”Tippen” Johansen og Walter Thorstensen

1936                      Erling Knudsen

1937                      Trygve Ingebretsen

1949                      Birger Sørensen

1953                      Gunnar Berg, Tormod Ingvaldsen, William Winther

1958                      Thorleif Olsen

1959                      Jørgen W. Jensen

1963                      Kristian Larsen, Reidar Olberg, Einar Øiseth, Helmuth Steffens

1973                      Berit Lie, Tor Gundersen, Trygve Iversen, Odd Skaug, Yngve Wikerholmen

1974                      Borghild Knudsen

1975                      Jan Hellerud, Ellef Kyvåg, Bjørn Aage Rasmussen

1978                      May Aas, Georg Hebæk, Einar Jørum

1983                      Evy Bjerklund, Roger Christensen, Terje Hellerud, Øivind Løvik, Arne Mikkelsen,

                              Hans Nilssen, Kjell Enersen

1988                      Aase Sørlie, Lasse Breen, Harald Haugen, Finn Rime

1993                      Berit Knudsen, Arne Moen, Rolf Stålseth

1998                      Mona Ellefsen, Hermann Foss, Tor Jørgensen, Odd Syversen, Per Flod

2003                      Espen "Shampo" Knutsen, Arne Larsen

2004                      Kjell Grønningen

2009                      Geir Kristiansen

2013                      Knut Stenberg, Terje Hansen, Elin Horn, Nina Olsvik (Tidl. Johansen), Freddy dos Santos

2018                      Arne Haukeberg, Kjell Erik Knutsen, Odd Skarheim, Leif Strandebø, Helge Sørlie, Jarle Teigøy og Svein Bertil Østreng

 

 

 

 

 

 

 

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift