Idrettsforeningen

Tippens fond

Tippens fond

Foreningens store sønn
Tippens Fond – eller Stiftelsen Tippens Fond som navnet er – ble opprettet av foreningens hovedstyre i anledning Henry Tippen Johansens 70-års dag i 1974.

Under en privatkamp mot Burnley FC på Ullevaal stadion, til hornmusikk og utdeling av  bløtkake til publikum,  ble æresbevisning høytidig  presentert for idrettsforeningens største ”sønn” gjennom tidene: Henry ”Tippen” Johansen - denne legendariske idrettsmannen som hadde betydd så mye for foreningen, både på og utenfor idrettsbanen.

Tippen skrev seg først og fremst inn i norsk idrettshistorie som keeper på det norske fotballandslaget i 49 landskamper, med det absolutte høydepunkt i karrieren under de olympiske leker i Berlin i 1936. At han ble tildelt Kammerherre Egebergs Ærespris for sin  allsidighet i en rekke idretter og ble vår første mann med NFFs gullmerke, bidro til å sette Vålerengens Idrettsforening på idrettskartet.

For VIF hadde han betydning langt utover sin fotballkarriere, både som trener, lagleder, styremedlem og som Oldermann i Aldermannsligaen i mange år.

Han ble utnevnt til foreningens Æresmedlem allerede i 1933.

Byste og minnevegg
Forytterligere å ”udødeliggjøre” Tippen, ble billedhugger Arne Durban i 1984 engasjert til å lage en byste i bronse som ble høytidelig avduket på Bislet under en seriekamp. Deretter ble bysten satt opp i Brakka før den senere ble flyttet til Vallhall hvor den nå er en del av minneveggen som ble satt opp i forbindelse med Aldermannsligaens 70-års-jubileum i 2001.

Breddearbeidet i sentrum
Fondet – det som senere ble til en privat stiftelse – var ment å skulle stå i all fremtid som et symbol på Tippens betydning for alle de idretter idrettsforeningen har på sitt program. Den beste måten å holde minnet levende på, mente man, var å øremerke de midlene fondet ville disponere, til instruksjonsarbeide for foreningens unge medlemmer, til aktive utøvere under utdanning og til utdanning av idrettsledere og instruktører.

En beskjeden start
Startkapitalen i 1974 var på kr. 10.000.- bevilget av hovedstyret. Gjennom inntektsgivende aktiviteter, donasjoner og renter, forvalter fondet i dag omkring 1.5 millioner. Det er i årenes løp utdelt noe i underkant av en halv million kroner til ulike breddeaktiviteter i de idretter foreningen til enhver tid har hatt på sitt program. Tallene er i seg selv ikke så imponerende, men de viser at fondet har hatt livets rett og har kunnet bidra – om enn bare symbolsk – et fallende rentemarked.

Markedsføring
Fondsstyret har – utover regelmessig oppfordringer i Klubbavisen – lagt liten vekt på å markedsføre seg ovenfor klubbene. Ekstra oppmerksomhet fikk stiftelsen ved markeringen av Tippens 100-års-dag i Vallhall i 2004: Under en tilstelning for en rekke inviterte gjester med tidligere Egeberg- vinnere, Tippens familie samt VIF- og andre idrettsprofiler i spissen, ble det delt ut stipendier til seks ledere i de fem klubbene i VIF-systemet, med i alt kr. 30.000.-

Søknad om bidrag
For å søke om midler til nærmere spesifiserte behov og/eller prosjekter, sendes søknad og detaljer om opplegget/behovet til stiftelsesstyrets leder.

For prosjekter som gis støtte, ønsker stiftelsen en tilbakemelding med en vurdering av resultatet, etter at prosjektet er gjennomført.

Som eksempel på tildeling de senere årene, kan nevnes bidrag til driften av skøyteskolen.

Stiftelsens ledelse
Stiftelsen ledes av et styre på 6 medlemmer som velges på idrettsforeningens årsmøte for 3 år av gangen.

Søknader om bidrag
Søknad sendes til Stiftelsens leder. (se detaljer i klubbavisen)

Stiftelsens vedtekter:

 

V E D T E K T E R FOR STIFTELSEN TIPPENS FOND

Vedtatt på VIFs årsmøte 26.11. 1986

§ 1:

Stiftelsens navn er: Stiftelsen Tippens Fond

 

§2:

Tippens Fond er opprettet av Vålerengens Idrettsforenings  hovedstyre i forbindelse med Henry Tippen Johansens 70-års dag 21. juli 1974.

Fondet er en selvstendig, privat stiftelse.  Fondet hefter bare for egne forpliktelser.

 

§3:

Fondets formål er å fremme idrettsarbeidet i første rekke innen Vålerengens Idrettsforening så lenge denne eksisterer og samtidig hedre Henry Tippen Johansens navn og innsats på og utenfor idrettsbanen, ved økonomisk støtte til:

  • Instruksjonsaktivitet i juniorsektoren
  • Aktive utøvere under utdanning
  • Utdanning av idrettsledere
  • Andre tiltak innen Vålerengens Idrettsforening
  • Tildeling av midler etter pkt. 4, krever enstemmighet i fondsstyret.

 

§4:

Fondet ledes av et styre bestående av formann og 6 styremedlemmer valgt av generalforsamlingen i Vålerengens Idrettsforening. Styremedlemmene velges for 3 år av gangen, slik at det hvert år velges 2 medlemmer til styret. Formannen velges særskilt. Styremedlemmene bør ikke ha sentrale tillitsverv i Vålerengens Idrettsforening eller dens tilsluttede idrettslag.

 

§5:

Fondets grunnkapital er kr 100.000,- Grunnkapitalen skal plasseres som for umyndige personer bestemt.

Grunnkapitalen kan ikke pantsettes eller angripes på annen måte.

 

§6:

Fondet skal opparbeide en sekundærkapital på kr 900.000.- i tillegg til grunnkapitalen, slik at samlet forvaltningskapital utgjør minst 1.000.000.-

Innen den samlede forvaltningskapitalen utgjør 1.000.000.- skal minimum 80% av fondets avkastning og tilførte midler, tillegges fondet.

De resterende 20% disponeres fritt av fondsstyret innenfor fondets formål.

Når fondets forvaltningskapital har nådd kr 1000.000.- kan fondsstyret fritt disponere den årlige avkastningen og tilførte midler inneværende år. Udisponerte midler blir hvert år å tillegges fondet.

 

§7:

Fondets midler skal plasseres i betryggende obligasjoner, bankgaranterte verdipapirer eller andre tilsvarende sikrede dokumenter. Fondets midler kan ikke pantsettes.

 

§8:

Over fondsstyrets møter føres protokoll. Fondsstyret besørger at det blir ført regnskap over fondets midler, eiendeler og gjeld, inntekter og utgifter.

Fondets årsberetning og regnskap skal meddeles generalforsamlingen i Vålerengens Idrettsforening.

 

§9:

Fondsstyret ansetter statsautorisert eller registrert revisor til å revidere fondets regnskaper.

 

§10:

Fondsstyret er beslutningsdyktig når minst 5 styremedlemmer er til stede.

For utdeling av midler, kreves at minst 3 styremedlemmer stemmer for, jfr.dog §3 nr 4. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget.

 

§11:

Skulle Vålerengens Idrettsforening oppløses, skal fondsstyret straks ta kontakt med Norges Idrettsforbund for gjennom dette forbund å få nærværende vedtekter tilpasset den nye situasjonen, med det prinsipielle formål å støtte idrettsarbeidet, primært i  bydelen Vålerenga.

 

§12:

For de forhold som ikke er regulert i disse vedtekter, gjelder den til en hver tid gjeldende stiftelseslovgivning.

 

§13:

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas av ordinær generalforsamling i Vålerengens Idrettsforening med ¾-dels flertall og må vedtas på 2 generalforsamlinger med minimum 12 måneder men ikke mer enn 18 måneders mellomrom.

Skulle Vålerengens Idrettsforening bli oppløst, kan vedtektsendringer foretas av et enstemmig fondsstyre og godkjennes av Nores Idrettsforbund, jfr. § 12.

 

Vedtekter TF  ajourført 2006

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift